Đề tài – Dự án

09/2019 - 09/2020

Chủ nhiệm: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Đang nghiên cứu đề xuất dự án

09/2019 -

Chủ nhiệm: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Đang nghiên cứu đề xuất dự án

09/2019 -

Chủ nhiệm: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Chưa nghiệm thu

09/2019 - 09/2020

Chủ nhiệm: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Đang nghiên cứu đề xuất dự án

09/2019 -

Chủ nhiệm: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Chưa nghiệm thu

09/2019 -

Chủ nhiệm: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Đang nghiên cứu đề xuất dự án