Phong trào Ngày Chủ nhật xanh phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kiên trì