VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Th5 24, 2023

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) làm mục tiêu và giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đông thời tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công tác CCHC, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Trân trọng kính mời các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia Cuộc thi bằng cách vào địa chỉ liên kếtwebsite của Hội thi: http://hoithicchc.thuathienhue.gov.vn

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời

RELATED POSTS