VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DDCI) THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DDCI) THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Th7 21, 2022

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (DDCI)

Đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền thông qua bộ công cụ đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế (tên gọi tiếng Anh là Thua Thien Hue Department & District Competitiveness Index; tên gọi tắt là Bộ công cụ DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế) trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp; là cơ sở để sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

Mục tiêu

Khảo sát DDCI trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong năm, nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

Yêu cầu

Phương pháp xây dựng Bộ công cụ DDCI được lựa chọn tương thích các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn môi trường kinh doanh của tỉnh.

Việc khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; phản ánh khách quan tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch để báo cáo lãnh đạo tỉnh; đồng thời là căn cứ để các sở, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của nhà đầu tư, doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả; tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả khảo sát thí điểm năm 2018 là cơ sở để mở rộng các phạm vi khảo sát đánh giá các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế cho năm hiện tại và những năm tiếp theo.

Kết quả khảo sát, điều tra là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương và của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Phạm vi và nội dung khảo sát lấy ý kiến

Các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xây dựng tiêu chí lựa chọn chỉ số thành phần của DDCI tương tự như Bộ chỉ số PCI, nhưng tập trung khảo sát đánh giá các chỉ số thành phần mà tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư; các chỉ số ở thứ hạng chưa cao, cần cải thiện quyết liệt và các chỉ số này có thể quy điểm tương đồng để đánh giá giữa các cơ quan.

Đánh giá về năng lực điều hành của chính quyền các địa phương, lãnh đạo các sở, ban ngành trong thực hiện chức năng nhiệm vụ liên quan đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng sự hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nắm bắt những thông tin, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án.

Đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cấp chính quyền thuộc tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định Bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (sau đây gọi tắt là DDCI).

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị tổ chức triển khai đánh giá DDCI; các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia đánh giá DDCI; các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. DDCI (viết tắt của Department and District Competitiveness Index) là Bộ chỉ số đánh giá chất lượng năng lực điều hành các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh. Bộ chỉ số này được xây dựng trên cơ sở ý kiến đánh giá, phản hồi của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

2. Đối tượng đánh giá DDCI: là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

3. Đối tượng được đánh giá DDCI: là các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Nguyên tắc xây dựng Bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá DDCI

1. Bộ chỉ số DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng và triển khai đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Chỉ số DDCI được xây dựng dựa trên các nội dung liên quan trực tiếp tới năng lực điều hành và phản ánh được các chức năng, nhiệm vụ thực tế mà các sở, ban, ngành và địa phương đang chịu trách nhiệm đảm nhận;

b) Chỉ số DDCI phải phản ánh được cảm nhận của các đối tượng điều tra về kết quả xử lý các thủ tục hành chính nói riêng, năng lực và thái độ phục vụ của các sở, ban, ngành và địa phương nói chung.

2. Việc triển khai đánh giá DDCI phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Đảm bảo lượng hóa các chỉ số, chỉ tiêu; đảm bảo tính đa chiều trong đánh giá; đảm bảo tính thường xuyên liên tục của việc khảo sát, đánh giá;

b) Đảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công bằng; phản ánh kịp thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và địa phương;

c) Được tổ chức định kỳ hàng năm. Kết quả DDCI được công bố, công khai và làm cơ sở để đánh giá công tác thi đua, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở ban ngành và địa phương.

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương

1. Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương gồm 08 chỉ số thành phần sau:

a) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin;

b) Tính năng động của sở ban ngành và địa phương;

c) Chi phí thời gian;

d) Chi phí không chính thức;

e) Cạnh tranh bình đẳng;

g) Hỗ trợ Doanh nghiệp;

h) Thiết chế pháp lý;

i) Vai trò người đứng đầu.

PV-VNCP

Trả lời

special said: "It's hard to come by educated people about this subject, but you seem like you know what you're talking about! Thanks My homepage; special".
tracfone 2022 said: "I simply couldn't go away your web site before suggesting that I really loved the standard information a person provide to your guests? Is gonna be again steadily in order to investigate cross-check new posts Feel free to visit my page ... tracfone 2022".
tracfone coupon said: "Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone! my blog post ... tracfone coupon".
zelma said: "Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UIKI2R".
tracfone special coupon 2022 said: "Hey very nice website!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I'll bookmark your site and take the feeds additionally? I'm happy to search out so many helpful info right here in the post, we need work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . . My webpage; tracfone special coupon 2022".
Hello World! https://gjbydg.com?hs=2c81ecea98395b008cf153a293e20053& said: "fibkrj".
Hello World! https://9apy65.com?hs=cf92f18f04f8ef5cb86a92d0db820041& said: "j9hfj3".
Hello World! https://y8v41i.com?hs=c6ee90e8159762a6ff48d7528e22f26c& said: "iearux".
Hello World! https://58akux.com?hs=f33523e834e31387f521f1f1572079bd& said: "i8uxhf".
Hello World! https://afqb6x.com?hs=e38777acc7812af3c7a4b4ddb0f51e18& said: "o486gs".
Hello World! https://kgwo43.com?hs=ba75c873385aea466b1ceb5fed24969c& said: "f70uby".
Hello World! https://j83etg.com?hs=933b53570c47774fe1782a10241fb71a& said: "si6oe2".
Hello World! https://4473xz.com?hs=3aaee3000608e683a61dd502710d9c80& said: "ua8det".
Hello World! https://kn7gnw.com?hs=aa94396d320f9ed5b099009a9850b4cd& said: "ups7gi".
Hello World! https://93k8cw.com?hs=af630b9fe420fe32da30041be1604a0e& said: "nd4kt4".
Hello World! https://5zkpor.com?hs=b566b8af96ecc91542ed886b3b70b603& said: "0d2wv6".
Hello World! https://4xlhc7.com?hs=8285b1e22d4e0e489225e92b70fe8c29& said: "6l2q79".
zelma said: "Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UIKI2R".
fxh said: "I know this if offf topic bbut I'm looking intfo starting mmy oown weglog aand wass wonddring whazt alll is required tto get set up? I'm assuming having a blog luke yours would coat a pretty penny? I'm nnot very web smart so I'm not 100% certain. Anyy tipss oor afvice would bee greatly appreciated. Many thanks".
axw said: "It's going to be fjnish off mine day, bbut before end I aam redading this enormkous piece of writing to increase myy know-how.".
byh said: "Hey very cool web site!! Man .. Excellent .. Amzing .. I'll bookmark yoir wwbsite and taake tthe feedes also? I'm satisfied too seekk outt numeroous helpful information right heree within the post, wee need develop moree strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .".
Patrickinvip said: "Better the Devil you know than the Devil you don't. https://spirifij375.net It goes without saying. A cat may look at a king Link to proverb. Children should be seen and not heard Link to proverb. Time is money. The course of true love never did run smooth Link to proverb. Law is an ass - The.".
kacak bahis siteleri said: "I got what you intend,bookmarked, very decent internet site. Denny Clearo".
porno izle said: "Good way of describing, and pleasant post to take information regarding my presentation focus, which i am going to present in academy. Jose Buckhannon".
eskort bayan said: "There is definately a lot to learn about this topic. I love all the points you have made. Moses Schifo".
porno said: "Some truly great blog posts on this website , thanks for contribution. Florentino Ausmus".
buy viagra said: "Hello There. I found youyr blog using msn. This is a really welpl written article. Jean Coron".
eskort bayan said: "Every when in a although we choose blogs that we study. Listed below would be the newest web pages that we select. Marcellus Quinnie".
buy viagra said: "Really nice design and superb content material, nothing at all else we need :D. Royce Finazzo".
porno said: "Thanks for sharing, this is a fantastic article post. Thanks Again. Really Cool. Don Tatton".
casino said: "I really liked your article. Much thanks again. Awesome. Logan Brumbalow".
Сообщаем,На имя отправили билет лото. Перейдите на официальном сайте - https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57d1a73baf103e535cb5/?hs=30a153ef8de7200cf9acbf6f868ed249& said: "uj8tk9".
Подарок,Вам подтвердили подарок. Примите на официальном сайте - https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57ce0f5484c5f9535cb0/?hs=a6ed41439cd53a907a6f8fc6f4084dfa& said: "t4gts1".
Добрый вечер,На имя выслали билeт лoтo. Войдите по ссылке => https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57d1a73baf103e535cb5/?hs=c88deb6b9ad708b482491d18dac2f592& said: "tj3u4i".
Подарок,на вашу почту прислали билет на СТОЛОТО. Пройдите по ссылке > https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57d4d8074eaef87df31f/?hs=a46ab6585f361e963b6cab99d8aca623& said: "9ik4n8".
Уведомляем,На имя выслали подарок. Пройдите на официальном сайте -> https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57d1a73baf103e535cb5/?hs=f33523e834e31387f521f1f1572079bd& said: "mb1hvv".
Добрый вечер,На имя выслали подарок. Перейдите на официальном сайте >>> https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57d4d8074eaef87df31f/?hs=e38777acc7812af3c7a4b4ddb0f51e18& said: "80lqwi".
Здравствуйте,На имя подготовили билeт лoтo. Пройдите в вашем личном кабинете >> https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57ce0f5484c5f9535cb0/?hs=593652a19aba150a628e6a7ec5513d13& said: "ann8y5".
Добрый день,на вашу почту подтвердили билет лото. Получите на нашем сайте -> https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57d3fecfc465f1e4b902/?hs=c01c9e1366a658fe3894b1e20a85571e& said: "nooovi".
Подарок,для Вас прислали билет на лотерею. Пройдите на официальном сайте ->> https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57ce0f5484c5f9535cb0/?hs=933b53570c47774fe1782a10241fb71a& said: "x0kbu2".
Вручение приза,на ваши данные выслали приз. Примите по ссылке далее > https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57d4d8074eaef87df31f/?hs=b566b8af96ecc91542ed886b3b70b603& said: "g9g9rp".
casino said: "Appreciation to my father who told me about this weblog, this website is truly awesome. Terence Shilt".
spam followers on instagram said: "Hola! I've been following your website for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas! Just wanted to tell you keep up the great job!".

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

RELATED POSTS